• Archiwum kategorii O PTF
 • PTF Fcztery » O PTF
 • O PTF

   

  Piotrkowskie Towarzystwo Fotograficzne ” Fcztery” podobnie jak inne stowarzyszenia twórcze działalność swą opiera na zapisach statutowych, do których między innymi należą :
  – Prezentacje, promocje i reprezentacje twórczości fotograficznej w kraju i za granicą (organizowanie wystaw członków Towarzystwa, wymiana wystaw i doświadczeń z innymi stowarzyszeniami).

  – tworzenie warunków i klimatu środowiska dla twórczości fotograficznej
  – dokształcanie w zakresie techniki, technologii, estetyki, historii oraz funkcji fotografii w społeczeństwie (spotkania dyskusyjne, oceny artystyczne prac, organizacja plenerów, prelekcji, wykładów, prowadzenie poradnictwa),
  – upowszechnianie fotografii jej walorów artystycznych, poznawczych i kulturotwórczych (spotkania autorskie, pokazy, współpraca z mecenatem, organizacjami i instytucjami, wydawnictwami i mediami),
  – prowadzenie działalności organizacyjnej Towarzystwa, organizacja zebrań i posiedzeń, prace przygotowawcze wystaw fotograficznych i innych działań.

  Siedziba Towarzystwa mieści się w Piotrkowie Trybunalskim przy Pl. Czarnieckiego 8. Zebrania członków i posiedzenia Zarządu odbywają się w każdy piątek miesiąca od godziny 18-ej.
  Kontakty telefoniczne do Zarządu PTF „Fcztery”:

  Reprezentanci Zarządu:

  Dariusz Łaski

  Jacek Szewczyk

  Wiesław Kowalski

  Sławomir Mielczarek

  Justyna Ścieglińska

   

  Kontakt:

  Adres: Plac Czarnieckiego 8
  97-300 Piotrków Trybunalski

  e-mail: ptf@fcztery.pl                       

   

  KRS 0000244719;   NIP 771-27-13-361;  Konto: BZ WBK  931500 1605 1216 0003 3626 0000


 • Statut Piotrkowskiego Towarzystwa Fotograficznego Fcztery

                                                                                 Statut

   

                                                                              Rozdział I

  Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny


  § 1.
  Nazwa Towarzystwa brzmi : Piotrkowskie Towarzystwo Fotograficzne „ F cztery ”, zwane dalej Towarzystwem.
  § 2.
  1. Terenem działalności jest miasto Piotrków Trybunalski i województwo łódzkie.
  2. Towarzystwo działa na podstawie ustawy  z dnia 7-go kwietnia 1989 roku  – Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U z 2001r. Nr. 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami ) oraz ustawy  z dnia 24-go kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz.U z  29.05.2003r. Nr.96, poz. 873 z późniejszymi zmianami ).
  3. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach  niezarobkowych.
  § 3.
  Siedzibą Towarzystwa jest miasto Piotrków Trybunalski.
  § 4.
  Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
  § 5.
  Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o podobnych celach i profilu działania.
  § 6.
  Towarzystwo może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci okrągłej i podłużnej z napisem :
  Piotrkowskie Towarzystwo Fotograficzne „ F cztery “ oraz skrótu  „ PTF F cztery ’’ .

                                                                            Rozdział II

  Cele i formy działalności.
  § 7.
  Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej jego członków.
  Do prowadzenia swoich spraw statutowych może zatrudniać pracowników.
  § 8.
  Celem Towarzystwa jest rozwijanie wiedzy i umiejętności sztuki fotografii, zaspokajanie potrzeb samorozwoju jego członków oraz popularyzacji fotografii.
  § 9.
  Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez :
  1. Prezentacje, promocje i reprezentacje twórczości fotograficznej w kraju i za granicą ze szczególnym uwzględnieniem twórczości artystów piotrkowskich oraz promocji Miasta Piotrkowa  Trybunalskiego.
  2. Tworzenie warunków i klimatu środowiska dla twórczości fotograficznej oraz współpraca z piotrkowskimi artystami.
  3. Działalność kulturalną, upowszechnianie fotografii, jej walorów artystycznych, poznawczych i kulturotwórczych.
  4. Dokształcanie w zakresie techniki, technologii, estetyki, historii oraz funkcji fotografii w społeczeństwie.
  5. Prowadzenie działalności organizacyjnej Towarzystwa
  6. Gromadzenie środków na urzeczywistnienie celów Towarzystwa.
  §10.
  Podstawowymi formami realizacji działalności Towarzystwa są :
  1. Prowadzenie w miarę możliwości lokalowych własnej galerii fotograficznej oraz organizowanie reprezentatywnych wystaw fotograficznych członków Towarzystwa w kraju i za granicą Wymiana wystaw i doświadczeń fotograficznych z analogicznymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
  2. Organizowanie spotkań dyskusyjnych, dokonywanie oceny artystycznej prac fotograficznych, plenerów  jak też organizowanie wysyłek prac fotograficznych członków na konkursy i wystawy.
  3. Przygotowywanie prelekcji, odczytów, spotkań autorskich, pokazów, projekcji, wykładów oraz prowadzenie poradnictwa.
  4. Współpraca z mecenatem kultury, organizacjami i instytucjami  zainteresowanymi rozwojem sztuki fotografii oraz wydawnictwami i ośrodkami masowego przekazu,  organizowanie konkursów w skali regionalnej i ogólnopolskiej.
  5. Organizacja walnych zebrań członków, posiedzeń Zarządu, komisji statutowych.
  6. W miarę możliwości –wydawanie katalogów z wystaw i innych opracowań z zakresu działalności statutowej Towarzystwa.
  7. Udzielanie satysfakcji twórcom i działaczom w dziedzinie fotografii w postaci odznaczeń PTF „ F cztery ” zgodnie z regulaminem wewnętrznym Towarzystwa.

      Rozdział III

  Członkowie – ich prawa i obowiązki.

  § 11.
  Członkowie Towarzystwa dzielą się na :
  1.Zwyczajnych
  2.Wspierających
  3.Honorowych
  § 12.
  1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski ( osoba fizyczna ) mający pełną zdolność do  czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych – uznający cele i zadania Towarzystwa.
  Nie może być członkiem zwyczajnym osoba prawna.
  2. O członkostwo może ubiegać się osoba będąca wcześniej rekomendowana przez członka rzeczywistego Towarzystwa. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie pisemnej deklaracji kandydata oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
  3. Przynależność do Towarzystwa osoby małoletniej jest możliwa na zasadach określonych w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach ( rozdz. 1 przepisy ogólne ).
  § 13.
  1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele i zadania Towarzystwa oraz udzielająca mu stałego materialnego poparcia.
  2. Członek wspierający nie posiada czynnych i biernych praw członka zwyczajnego.
  3. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie podpisanej deklaracji.
  § 14.
  1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wykazała się wybitnymi zasługami w dziedzinie fotografii, działalności artystycznej, publicystycznej lub organizacyjnej.
  2. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu – Walne Zebranie Członków.
  § 15.
  1. Członkowie zwyczajni mają prawo :
  a/  wyborcze – czynne i bierne  we władzach Towarzystwa
  b/  zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa
  c/  korzystania z wszelkich udogodnień, urządzeń i imprez Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd
  d/  posiadać legitymację członkowską
  2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek :
  a/  przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa
  b/  aktywnego uczestnictwa w pracach Towarzystwa
  c/  popierania działalności Towarzystwa i regularnego opłacania składek członkowskich
  3. Członkowie wspierający mają prawo :
  a/  brać udział osobiście z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Towarzystwa oraz w posiedzeniach Zarządu
  4. Członkowie  wspierający mają obowiązek :
  a/  realizować zadeklarowane zobowiązania wobec Towarzystwa
  5. Członkowie honorowi mają prawa członka zwyczajnego i są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
  § 16.
  1. Utrata członkostwa następuje na skutek :
  a. Zgłoszenia na piśmie deklaracji wystąpienia z Towarzystwa.
  b. Prawomocnego wyroku karnego, orzekającego utratę praw publicznych
  c. Uchwały Zarządu orzekającego zaleganie z płatnością składek członkowskich przez okres co najmniej sześciu miesięcy
  d. Śmierci członka
  e.  Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym lub zaniechania zadeklarowanych zobowiązań wobec Towarzystwa.
  2.  W przypadku utraty członkostwa jak wyszczególniono w p.1 lit. a-c osobie występującej lub usuniętej z Towarzystwa przysługuje prawo zwrotu nadpłaty składek członkowskich oraz wniesionego majątku rzeczowego według zapisów wykazanych w ewidencji inwentarzowej.
  § 17.
  Od Uchwały Zarządu o utracie członkostwa przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30-u dni od daty pisemnego powiadomienia.

     Rozdział IV

  Władze Towarzystwa.

  § 18.
  Władzami Towarzystwa są :

  1. Walne Zebranie Członków
  2. Komisja Rewizyjna
  3. Zarząd

  § 19.
  1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
  W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków
  2. Walne Zebranie towarzystwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  3. Zwyczajne Walne Zebrania odbywają się co 2 lata
  4. Nadzwyczajne Walne Zebrania zwoływane są ze szczególnie ważnych przyczyn na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek  co najmniej ? ilości
  członków.
  § 20.
  Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd. Pisemne powiadomienia z podaniem terminu i porządku obrad winno być doręczone członkom na 14 dni przed terminem zebrania.
  § 21
  Walne Zebranie wybiera przewodniczącego, sekretarza oraz 1- go asesora spośród członków nie wchodzących w skład Zarządu Towarzystwa.
  § 22.
  Do właściwości Walnego Zebrania należy :
  1. Ustalenie wytycznych dla działalności Towarzystwa.
  2. Rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał w sprawach Towarzystwa
  3. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
  4. Wybieranie władz Towarzystwa według odrębnej ordynacji wyborczej PTF „F cztery” zatwierdzonej przez Walne Zebranie Członków.
  5. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej Towarzystwa oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji  Rewizyjnej.
  6. Rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w przedmiocie działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
  7. Podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd do załatwiania  spraw zastrzeżonych do właściwości Walnego Zebrania.
  8. Nadawanie godności Członka Honorowego Towarzystwa.
  9. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Towarzystwa.
  § 23.
  Dla podejmowania uchwał w Walnym Zebraniu musi uczestniczyć co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem spraw związanych ze zmianą statutu ( § 34 ) i rozwiązania Towarzystwa ( § 35 ).
  § 24.
  Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół podpisany przez Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza Towarzystwa.
  § 25.
  Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
  Funkcje pełnione we władzach Towarzystwa są pełnione społecznie.
  § 26.
  W skład Zarządu wchodzi od 3-ch do 5-u członków w tym :
  1. Prezes
  2. Wiceprezes ds. Artystycznych
  3. Sekretarz – skarbnik
  § 27.
  W przypadku ustąpienia członka Zarządu, Zarząd uzupełnia swój skład zgodnie z ordynacją wyborczą. W razie jednoczesnego ustąpienia lub utraty mandatów więcej niż połowy członków Zarządu, winno być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu wyboru nowego Zarządu.
  § 28.
  1.Zebranie Zarządu winny odbywać się przynajmniej 1 raz w kwartale.
  2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność większości członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa za wyjątkiem przypadku uchwały o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z powodu ustąpienia więcej niż połowy członków Zarządu
  3. Z posiedzeń Zarządu w przypadku podejmowania uchwał, sporządza się protokoły, które podpisuje Prezes lub Wiceprezes oraz Sekretarz.
  4. Postanowienia Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
  § 29.
  Do kompetencji Zarządu należy :
  1. Reprezentacja Towarzystwa na zewnątrz.
  2. Realizacja celów i zadań Towarzystwa.
  3. Wykonywanie uchwał Walnych Zebrań oraz zaleceń Komisji Rewizyjnej.
  4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z realizacji programu działania i uchwał poprzedniego Walnego Zebrania.
  5. Zwoływanie Walnych Zebrań.
  6. Uchwalenie regulaminów wewnętrznych.
  7. Opracowanie preliminarzy budżetowych i dysponowanie funduszami przewidzianymi budżetem.
  8. Prowadzenie ewidencji rachunkowej i inwentarzowej.
  9. Przyjmowanie i skreślanie członków Towarzystwa.
  10. Podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do osiągnięcia najlepszych wyników w realizacji celów wytyczonych przez statut i uchwały Walnego Zebrania.
  § 30.
  Komisja Rewizyjna składa się z 2-ch do 4-ch członków. Na pierwszym zebraniu Komisja wybiera przewodniczącego spośród członków stałych.
  § 31.
  Do zakresu obowiązków Komisji Rewizyjnej należy :
  1. Badanie i kontrola gospodarki finansowej Towarzystwa.
  2. Kontrola całokształtu działalności Zarządu.
  3. Składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  4. Zgłaszanie w uzasadnionych przypadkach wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
  Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę raz w roku.

                                                     Rozdział  V.

  Majątek, fundusze i sposób zaciągania zobowiązań.
  § 32.
  Majątek Towarzystwa mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne środki tworzące fundusz.
  Majątek Towarzystwa może być pozyskany poprzez :
  1. Składki członkowskie.
  2. Zapisy, darowizny, spadki i ofiarność publiczną.
  3. Wpływy z imprez i własnej statutowej działalności Towarzystwa.
  4. Dochody z majątku Towarzystwa.
  5. Dotacje otrzymywane według zasad określonych w odrębnych przepisach
  § 33.
  Wszelkie akty prawne, które stwarzają zobowiązania finansowe lub zmiany majątku Towarzystwa winny być podpisane przez Prezesa lub Wiceprezesa  oraz Sekretarza -skarbnika.

  Rozdział VI.

  Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa.
  § 34.
  Zmiana statutu Towarzystwa i Ordynacji Wyborczej wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej  przez ? głosów członków obecnych na zebraniu przy quorum wynoszącym minimum połowę członków uprawnionych do głosowania.
  § 35.
  1. Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków  na warunkach określonych w § 34.
  2. Przy podjęciu uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie wyznacza co najmniej  2-u osobową  komisję likwidacyjną, ustala sposób przeprowadzania likwidacji oraz decyduje o przekazaniu majątku Towarzystwa.

    Rozdział VII.

  Postanowienia końcowe.
  § 36.
  1. Zatwierdza się treść niniejszego Statutu na czas nieokreślony.
  2. Wszelkie zmiany, poprawki i skreślenia w treści wymagają zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków PTF-u.

  Skarbnik PTF-u                                                       Zatwierdzam do stosowania po stwierdzeniu prawomocności Prezes Zarządu PTF

  Justyna Ścieglińska                                               Tomasz Zygier